Privacyverklaring

Privacyverklaring 
 
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens
omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.
 
Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

B. Pilgram
Burn-outmaster
Eenmanszaak
KvK: 27320940
Guldeland 25
2291 VG Wateringen
0622 700 348
boudy@burnoutmaster.nl
 
 
Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen.
Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website,
via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen
dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader
van het coachtraject.
 
Persoonsgegevens
B.Pilgram verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
* NAW-gegevens
* Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
* Geboortedatum en –plaats
* Geslacht
* Gespreksverslagen
* Inhoud van communicatie
 
Doeleinden
B. Pilgram verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden,
zoals:
Het onderhouden van contact;
Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
Een goede en efficiënte dienstverlening;
Beheer van het cliëntenbestand;
Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning;
Verbetering van de dienstverlening;
Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers
en de verbetering van de dienstverlening;
Facturering;
Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
Marketing;
Nakoming van wettelijke verplichtingen;
Het voeren van geschillen;
 
Waarop is de verwerking gebaseerd
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven
aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject.
Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen
voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld
verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
 
Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder
genoemde gerechtvaardigde belangen:
De verbetering van haar diensten;
De bescherming van haar financiële belangen;
Beveiliging en het beheer van haar systemen;
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van
toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.
 
Verstrekking aan derden
In het kader van onze dienstverlening kunnen persoonsgegevens
worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden
kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals onze
IT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden
ingeschakeld bij het coachtraject. Deze derden mogen uw
persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde
doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen
worden in het kader van een wettelijke verplichting of
rechterlijk bevel.
 
Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of
goede doelen.
 
Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de
landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en
IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden
verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in Nederland.
 
Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden
opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics,
LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn
“EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen
houden aan de Europese privacyregelgeving.
 
Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan
noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring
zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard
worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te
bereiken.
 
Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat
wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals
de fiscale bewaarplicht.
 
Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn
beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw
persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligings-
maatregelen genomen.  
 
Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online
dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw
IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.
Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze
cookieverklaring raadplegen.
 
Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage
van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek
ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.
Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens
aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 
Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens
of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
 
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de
verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
 
B.Pilgram
Guldeland 25
2291 VG Wateringen
0622 700 348
boudy@burnoutmaster.nl
 
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft vn wijzigingen.